2011.04.26 Tschernobyl

Tschrenobyl Jahrestag am AKW Gundremmingen
ALIM1742 ALIM1746 ALIM1751 ALIM1752
ALIM1754 ALIM1756 ALIM1758 ALIM1762
ALIM1767